SIC代码查找

SIC代码 SIC描述
4412. 深海货运
4449. 内陆水货运
4481. 深海客运运输
4482 沿海和大湖客运
4489 内陆水客运
4489 风景和观光运输
4491. 海洋货物处理
4491. 港口和港口运营
4493 玛林斯
4499. 其他支持水运输活动
4499. 发货的航行服务
4499. 商业空气
4400. 水运输
4412. 深海外国运输货运
什么都没找到!


SIC代码